Regulamin sklepu

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.decoratoria.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego www.decoratoria.pl

 

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Zamówienia galanterii ślubnej, zaproszeń ślubnych i na chrzest
VII. Sposoby płatności
VIII. Koszt, termin i sposoby dostawy
IX. Tryb postępowania reklamacyjnego
X. Prawo odstąpienia od umowy
XI. Polityka prywatności (Ochrona danych osobowych)
XII. Pliki "cookies"
XIII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.decoratoria.pl prowadzony jest przez Zbigniewa Tylus prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Decoratoria Zbigniew Tylus wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wilcza 4, 20-370 Lublin, NIP: 9462262816, REGON: 061427219, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@decoratoria.pl, tel. 795 973 470;
 2. Sklep Internetowy www.decoratoria.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.decoratoria.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.decoratoria.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.decoratoria.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.decoratoria.pl użyte są w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.decoratoria.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 6. SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://www.decoratoria.pl
 7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Decoratoria Zbigniew Tylus z siedzibą w Lublinie, ul. Wilcza 4, 20-370 Lublin, NIP: 9462262816, REGON: 061427219.
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. PROJEKT - elektroniczna wersja Produktu, galanterii ślubnej, zaproszenia na ślub lub chrzest, przesyłana Klientowi przez Sprzedawcę w celu jego weryfikacji.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na możliwości zawarcia Umów Sprzedaży Produktu.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nie odpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a) Komputer z dostępem do Internetu.
  b) Dostęp do poczty elektronicznej.
  c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Firefox - wersja 20 lub wyższa, Google Chrome - wersja 26 lub wyższa, Opera - wersja 11.64 lub wyższa.
  d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  e) Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy www.decoratoria.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok
 7. Zawarcie Umowy Sprzedaży
  a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, z wyłączeniem Zamówień na galanterię ślubną, zaproszenia ślubne lub chrzest, których przyjęcie do realizacji następuje po ostatecznym zaakceptowaniu Projektu przez Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
     - oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
     - potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
     - numer rachunku bankowego na który należy dokonać wpłaty za Zamówione Produkty,
     - formularz do wypełnienia (dotyczy Zamówień galanterii ślubnej, zaproszeń na ślub lub chrzest),
     - oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
     - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
     - niniejszy Regulamin.
  c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 lit. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłki.

 

VI. ZAMÓWIENIA GALANTERII ŚLUBNEJ, ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH I NA CHRZEST

 1. Postanowienia rozdziału V Regulaminu należy stosować odpowiednio do postanowień niniejszego rozdziału z uwzględnieniem zastrzeżeń oraz wyjątków w nim opisanych.
 2. Zamówienia na Produkt, będący galanterią ślubną, zaproszeniem na ślub lub chrzest, należy dokonać w sposobami opisanymi pkt. 6 rozdziału V Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia na Produkt, będący galanterią ślubną, zaproszeniem na ślub lub chrzest, Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia wysyłając wiadomość, o której mowa w pkt. 7 lit. b rozdziału V Regulaminu, wraz z formularzem do wypełnienia, który umożliwia stworzenie konkretnego Zamówienia.
 4. Formularz zawiera szczegółowe pytania dotyczące wykonania produktu, a w szczególności ich zindywidualizowanego charakteru.
 5. Sprzedawca po otrzymaniu wypełnionego formularza w ciągu 3 Dni Roboczych, przedstawia Klientowi Projekt produktu.
 6. Projekt Sprzedawcy, jest wysyłany Klientowi w formie maila, który zawiera:
     - Jeżeli Zamówione dotyczy co najmniej 30 sztuk produktu, gotowe zdjęcia lub projekt graficzny (w zależności od modelu), lub
     - jeżeli Zamówione dotyczy mniej niż 30 sztuk produktu, wizualizację środka produktu. Do zaproszeń na chrzest Sprzedawca wykonuje projekt graficzny tekstu zaproszenia.
 7. Po przesłaniu maila przez Sprzedawcę o którym mowa w pkt. 6, następuje proces weryfikacji Projektu przez Klienta. Weryfikacja Projektu może mieć charakter:
     - Pozytywny. Zaakceptowany przez Klienta Projekt produktu jest przekazywany do realizacji.
     - Negatywny. Klient wprowadza poprawki do Projektu i przesyła je Sprzedawcy, proces opisany w pkt. 6 i pkt. 7 ulega powtórzeniu.
 8. Po ostatecznym zatwierdzeniu Projektu i otrzymaniu wpłaty, Sprzedawca wykonuje zamówioną liczbę produktów i przesyła ją na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
 9. Termin realizacji Zamówienia wynosi 10 Dni Roboczych. Termin realizacji Zamówienia należy liczyć od dnia ostatecznej akceptacji Projektu przez Klienta i zaksięgowania wymaganej wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.
 10. Zamówienia do 10 sztuk zaproszeń Sprzedawca traktuje jako zaproszenia próbne tzw. próbki. Próbki zawierają przykładowe, losowo wybrane dane, tj. tekst, czcionkę, ozdobniki, wiersze itd. W celu wykonania próbek Sprzedawca nie przesyła formularza do wypełnienia, o którym mowa w pkt. 3 oraz pkt. 4.
 11. Zamówienia próbek, należy dokonać sposobami opisanymi w pkt. 6 rozdziału V Regulaminu.
 12. Zamówienia na produkty poniżej 30 sztuk, będą miały standardowy wygląd tak jak na zdjęciach przedstawionych na stronie internetowej Sklepu Internetowego (standardowy tekst, czcionka, papier i kolorystyka, 1 wariant tekstu (może być z personalizacją i wykropkowany)). Klient przysyła wyłącznie informacje na temat planowanej uroczystości. Do Zamówień poniżej 30 sztuk Sprzedawca wykonuje tylko projekt graficzny tekstu produktu, bez wierszyków na oddzielnych karteczkach.

 

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a) Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem - nie dotyczy Zamówień galanterii ślubnej, zaproszeń na ślub lub chrzest.
  b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer podany w mailu o którym mowa w pkt. 7 lit. b rozdziału V Regulaminu. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr .....".
  c) Płatności przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 

VIII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS.
 3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas realizacji Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika. Czas kompletowania Produktu, wynosi od 3 do 10 Dni Roboczych.

 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@decoratoria.pl lub pisemnie na adres: ul. Wilcza 4, 20-370 Lublin.
  c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Wilcza 4, 20-370 Lublin.
  d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
  a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@decoratoria.pl lub pisemnie na adres ul. Wilcza 4, 20-370 Lublin.
  b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 3. Wzór druku reklamacji.

 

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4.

 

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

 1. Administratorem danych osobowych jest Decoratoria Zbigniew Tylus z siedzibą w Lublinie, ul. Wilcza 4, 20-370 Lublin, NIP: 9462262816, REGON: 061427219.
 2. Sklep Internetowy www.decoratoria.pl dba o ochronę prywatności Klientów. Sklep Internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te, nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient Sklepu Internetowego www.decoratoria.pl ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 5. Dane podawane przez Klienta Sklepu Internetowego www.decoratoria.pl są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży. Aktualne dane Klienta, będą udostępniane innym podmiotom, o ile będzie to konieczne do wykonania umowy.
 6. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

XII. PLIKI "COOKIES"

 1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Blog

Gdzie znaleźć i jak wybrać wymarzoną salę weselną?
Dance me to the end of love, czyli jak wybrać pierwszy taniec?